Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van het bedrijf Kringloopshop 
Vestiging en bezoekadres: Prins Bernhardplein 2, 5171 GV te Kaatsheuvel
Telefoonnummer: 0617720960
E-mailadres: partijschuur@gmail.com
KvK nummer; 00309876
BTW nummer NL 82599910.B01
 
Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden
 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de kringloopshop als ook op alle door kringloopshop gedane offertes en op alle door kringloopshop gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken alsmede op adviezen, het verrichten van diensten als ook op betalingen aan Hart voor anderen.
Afwijkende bedingen binden hart voor anderen slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 
 
1.2 Vertegenwoordigers van Hart voor anderen mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
 
1.3 Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Hart voor anderen niet aanvaard, tenzij zulks voor elk geval afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen.
 
Artikel 2. Offertes
2.1 Hart voor anderen garandeert binnen de looptijd de prijzen zoals deze vermeld zijn in alle van kringloopshop afkomstige offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de kringloopshop. Onder looptijd wordt maximaal 2 maanden verstaan en in elk geval de in de betreffende offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de webshop genoemde termijn van geldigheid.
Deze garantie geldt niet in geval van wijziging van het BTW-tarief. In dat geval is kringloopshop gerechtigd de prijzen aan te passen.
 
Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1 Bij totstandkoming van de overeenkomst heeft de wederpartij de keuze om te betalen via factuur, vooraf op rekening, contante betaling bij afhalen . Na toestemming en alleen bij vaste handelspartners is betalen achteraf op rekening bij uitzondering eventueel mogelijk, alleen bij toestemming door kringloopshop 
 
3.2 Alle prijzen zijn franco, behoudens het hierna in 3.3 bepaalde.
 
3.3 Kringloopshop is gerechtigd de kosten van aangetekende zendingen, rembourszendingen, export- en transportdocumenten, expreszendingen, transportkosten en dergelijke door te berekenen aan de wederpartij. 
 
3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen in de kringloopshop inclusief BTW.
 
3.5 Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door kringloopshop geleden en te lijden schade.
 
3.6 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met drie procent, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom. Tevens is behoud kringloopshop het voorrecht om bestellingen of opdrachten tot uitleveringen per direct eenzijdig te annuleren.
 
3.7 Betalingen worden eerst afgeboekt op de kosten, rente en de oudste nog openstaan de facturen.
 
3.8 Indien betaling niet op tijd op rekening staat van kringloopshop, behoud deze het recht om materiaal niet af te sturen ook al is er een leverdag afgesproken. Wederpartij kan dan ook niet schade verhalen wegens te laat leveren.
 
Artikel 4. Levertijd
4.1 De levertijd varieert van 1 tot 3 werkdagen. Afgegeven of vermelde levertijden, zowel mondeling, schriftelijk of via de kringloopshop zijn slechts ter indicatie. Wanneer de levering niet mogelijk is binnen de 4 werkdagen krijgt wederpartij daarover binnen deze termijn bericht. Wederpartij is dan gerechtigd om de bestelling kosteloos te annuleren.
4.2 Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan kringloopshop te hare keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.
 
4.3 Indien de termijn van 7 werkdagen na factuurdatum is verstreken en de wederpartij blijft na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan kringloopshop te hare keuze hetzij leveren op een door kringloopshop te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van partijschuur op schadevergoeding.
 
4.4 Indien de wederpartij een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de wederpartij door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is kringloopshop bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek onherroepelijk is beslist.
 
Artikel 5. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
5.1 Indien kringloopshop door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van kringloopshop na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is kringloopshop bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
 
5.2 Indien kringloopshop door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in 6.1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 
5.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring , om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.
 
Artikel 6. Levering en risico-overgang
6.1 De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd.
 
6.2 De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd op het moment, waarop zij op het door de wederpartij aangegeven, dan wel overeenkomstig het in artikel 5 lid 3 vermelde bepaalde adres zijn gedeponeerd of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 
6.3 Tenzij anders overeengekomen bepaalt kringloopshop de wijze van vervoer. Dit kan zijn afhalen vanaf hoofdfiliaal op afspraak, bezorging door onze bezorgbus, bezorging door een door ons ingeschakelde vrachtwagen, bezorging door een door ons ingeschakelde koerier, bezorging door TNT post, bezorging en plaatsing door een door ons ingeschakelde monteur.
 
6.4 Indien kringloopshop (een deel van) de zaken zelf vervoert dan wel omdat zulks uitdrukkelijk is overeengekomen- voor eigen rekening en risico laat vervoeren, zijn de bepalingen van titel 1 en 2 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek op deze overeenkomst van toepassing.
 
6.5 Schade ten gevolge van het niet aanleveren van exportdocumenten door de vervoerder die door de wederpartij is aangewezen, komt voor rekening van de wederpartij; eventueel moet de wederpartij hiervoor kringloopshop vrijwaren.
 
6.6 De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; ingeval de wederpartij meent dat er sprake is van beschadiging, is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken, die vrachtbrief of pakbon eveneens onverwijld aan kringloopshop te verzenden en zich terstond met kringloopshop in verbinding te stellen teneinde kringloopshop te informeren. Dit binnen 24 uur na levering. Daarna heeft wederpartij geen rechten meer. Materiaal dat niet in de originele verpakking meer zit, kan dan ook niet meer gereclameerd worden.
 
6.7 Alle kosten die extra worden gemaakt door extra services van kringloopshop mogen achteraf in rekening worden gebracht zoals met kooiaap op speciale locatie lossen en met kraan goederen op verdieping plaatsen/voor raam houden. Ook alle kosten die extra worden gemaakt doordat er oponthoud op losadres is door busjes in de weg of andere oorzaken mag partijschuur achteraf in rekening brengen.
 
Artikel 7. Reclames
7.1 De afgeleverde zaken dienen door de wederpartij terstond na in ontvangstneming in ieder geval gekeurd te worden op hoeveelheid, juiste kwaliteit en op de staat van de verpakking. Indien de wederpartij te dezer zake wenst te reclameren dient dat binnen 4 werkdagen. Na deze periode kunnen deze klachten niet meer in behandeling worden genomen. Wederpartij behoort materialen in originele verpakkingen te behouden.
 
7.2 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op de door kringloopshop gedane of niet gedane leveringen of kringloopshop facturen, moeten onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht schriftelijk bij kringloopshop worden ingediend binnen 7 werkdagen nadat de zaken aan de wederpartij zijn afgeleverd dan wel de factuur is verzonden. Na afloop van de hiervoor bedoelde termijn is reclameren niet mogelijk.
 
7.3 De wederpartij verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al het geen kringloopshop noodzakelijk acht om de gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen de inspectie van leveringen door of vanwege kringloopshop
 
7.4 Zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd nadat de termijn van 7 werkdagen is verstreken en niet zonder dat de klachten schriftelijk zijn vermeld.
 
Artikel 8. Ontbinding
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan.
 
8.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door kringloopshop geleden en te lijden schade.
 
8.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met kringloopshop gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is kringloopshop gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door kringloopshop geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door kringloopshop geleden en nog te lijden schade.
 
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering van kringloopshop met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding (inclusief rente) van kringloopshop wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt partijschuur zich het eigendom van alle geleverde zaken voor.
 
9.2 Kringloopshop behoudt zich het eigendom van deze zaken eveneens voor, voor hetgeen de wederpartij aan partijschuur verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke kringloopshop zaken of diensten heeft geleverd of zal leveren of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 
9.3 Het eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan haar verplichtingen als bedoeld in 9.1 en 9.2 jegens kringloopshop heeft voldaan.
 
9.4 Voor toepassing van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens kringloopshop, in de eerste plaats toegerekend op de door kringloopshop aan te wijzen verbintenis, waarvoor het in 9.1 en 9.2 genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege kringloopshop aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij kringloopshop schriftelijk anders bepaalt.
 
9.5 Zolang het eigendom van de door kringloopshop geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die eigendom zijn van kringloopshop, naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De wederpartij is verplicht kringloopshop de polis en de bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.
 
9.6 De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan kringloopshop te bevestigen.
 
9.7 Voor zover de afgeleverde zaken ingevolge het voorgaande eigendom zijn geworden van de wederpartij en kringloopshop vorderingen heeft op de wederpartij, behoudt kringllopshop zich een pandrecht voor tot zekerheid voor de voldoening van haar vorderingen.
 
Artikel 10. Doorverkoop, boetebeding en controle
10.1 Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen. De wederpartij is echter in afwijking van het in de voorgaande zin bepaalde- wel bevoegd de zaken door te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening tenzij kringloopshop hem schriftelijk anders bericht.
 
10.2 De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van kringloopshop een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag. Het een en ander laat onverlet het recht van kringloopshop op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.
 
10.3 Kringloopshop is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in artikel 11.1 bepaalde.
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid/garantie geeft hierop een zelfde garantie en garantietermijn als de fabriek/leverancier op het betreffende product geeft. In elk geval is de garantietermijn nooit meer dan 1 jaar. Er zijn twee regelingen:
 
1. Als er een defect optreedt binnen de garantieperiode: neem contact op via de mail. Geef uw adresgegevens en factuurnummer op en beschrijf wat het probleem is. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Het door ons geleverde product wordt door ons bij u afgehaald op een afgesproken tijdstip en zal indien mogelijk worden gerepareerd volgens de voorwaarden van de fabrikant. Ook wordt uw product weer keurig thuis bezorgd. De kosten hiervan zijn voor kringloopshop.
 
2. Defect buiten de garantieperiode. Neem contact op via de mail. Geef uw adresgegevens en factuurnummer op en beschrijf wat het probleem is. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op om het probleem op te lossen. Hier zijn drie mogelijkheden: 1. reparatie, u moet volledige kosten vervoer en reparatie betalen. 2. eventueel vanuit fabrikant zullen wij voor u een coulanceregeling proberen te bewerkstelligen. 3. Wij geven aan dat het product niet te repareren is. De retourkosten hiervan zijn niet voor kringloopshop maar voor de wederpartij.
 
11.2 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van kringloopshop, is kringloopshop niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover haar aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkering doet.
 
11.3 Kringloopshop is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, geleden door de weder partij en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.
 
11.4 Indien de wederpartij kringloopshop aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht kringloopshop eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, het een en ander in verhouding tot de aard van het product. Ieder door of via kringloopshop gegeven advies met betrekking tot opslag, vervoer, gebruik of toepassing van de door kringloopshop geleverde zaken is geheel vrijblijvend. kringloopshop is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of ontstaan, die direct dan wel indirect het gevolg is van het opvolgen van een dergelijk advies.
 
11.5 De wederpartij is gehouden kringloopshop te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle jegens kringloopshop gerichte aanspraken (waaronder die tot schadevergoeding) welke derden ten laste van kringloopshop mochten maken, indien die aanspraken van derden zijn gebaseerd op (beweerde) schending van intellectuele of industriële eigendom door gebruik, op welke wijze ook, van tekeningen, gegevens, materialen, monsters, modellen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijze of aanwijzingen, alles in de ruimste zin des woord, welke door partijschuur door of vanwege de wederpartij ter levering der zaken zijn verstrekt of voorgeschreven.
 
11.6 In alle gevallen waarin kringloopshop een beroep op de in het voorgaande bepaalde toekomt kunnen de eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van kringloopshop daarop eveneens een beroep doen, al was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.
 
11.7 Kringloopshop is nooit aansprakelijk voor zaak/letsel/vermogens/
 
Artikel 12. Overdracht van rechten en verplichtingen en verrekening
12.1 Kringloopshop is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot de wederpartij over te dragen aan een met kringloopshop verbonden vennootschap, waartoe de wederpartij kringloopshop reeds nu voor alsdan toestemming verleent.
 
12.2 Het is de wederpartij verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op kringloopshop dan wel op een met kringloopshop verbonden vennootschap te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kringloopshop.
 
12.3 Kringloopshop is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de wederpartij kringloopshop dan wel een met kringloopshop verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de wederpartij gekweten ten opzichte van kringloopshop respectievelijk zijn de betreffende vennootschappen gekweten ten opzichte van de wederpartij.
 
12.4 Kringloopshop is te allen tijde gerechtigd bedragen door haar aan de wederpartij uit welke hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de wederpartij in plaats van aan deze te betalen aan een met kringloopshop verbonden bedrijf, indien en voor zover de betreffende vennootschap enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de wederpartij, door welke betaling de vordering van die vennootschap op de wederpartij tot het gemeenschappelijk beloop van de vorderingen teniet gaat.
 
Artikel 13. Klachten en geschillen
13.1 Op alle met kringloopshop gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 
13.2 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die, ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoir of executoriale maatregelen.
 
13.4 Klachten kunt u alleen mailen (dus niet bellen) o.v.v. van uw adresgegevens, factuurnummer en omschrijving van uw klacht. Wij zullen uw klacht binnen drie werkdagen in behandeling nemen en uiterst serieus behandelen. We proberen, indien mogelijk, binnen 10 werkdagen met een oplossing te komen.
 
13.5 Klachten als gevolg van transportbeschadigingen dient u binnen 24 uur te melden, daarna kunnen wij deze klachten niet meer in behandeling nemen.
 
13.6 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk of per mail te melden aan kringloopshop.
 
Artikel 14. Juistheid gegevens
Kringloopshop gaat uit van de juistheid van de door gebruiker van deze website aangeleverde gegevens en is niet verantwoordelijk voor het achterhouden van informatie en/of niet juist informeren door gebruiker.